ÚČETNICTVÍ
 • komplexní zpracování účetnictví - vedení a tisk účetního deníku, hlavní knihy, pomocných účetních knih, evidence majetku, účetní a daňové odpisy majetku, odpisy pohledávek…
 • zavedení / revize účtové osnovy dle potřeb organizace
 • zpracování účetní závěrky
 • účtování na zakázky a střediska
 • vyzvedávání a kontrola formální a věcné správnosti účetních dokladů, pravidelné zasílání finančních reportů a účetních výstupů e-mailem popř. komunikace přes systém na archivaci dokumentů DocMGR
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • pravidelné ekonomické a účetní konzultace
 • zastupování při jednáních a kontrolách na státních úřadech
 • vedení vnitropodnikových směrnic
 • vyplňování statistických výkazů
 • inventarizace a vedení inventárních karet majetku a soupisek materiálu
 • vedení a odpisy pohledávek
 • vedení knihy jízd, paušál na auto,
 • služební cesty, cestovné v tuzemsku a v zahraničí, Evropské formuláře E101 - vyslání zaměstnance na zahraniční služební cestu
 • zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku
 • tvorba převodních (tzn. obvyklých) cen – mezinárodní standardy při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (princip tržního odstupu)
 • stanovení a dokumentace tvorby převodních cen mezi spojenými osobami
 • sestavování a zveřejňování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.